روکش رینگ بذرکار ( ردیف کار)

روکش رینگ بذرکار ( ردیف کار)