لاستیک لاینر

لاستیک لاینر


این قطعه در دوشیدن شیر گاو، بز و گاومیش و مشابه آن در شکل های صنعتی مصرف می شود که جنس پلیمری آن از نوع food contact می باشد که خواص فیزیکی آن قادر به انجام دوشش می باشد.